Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Habeo Group Oy (”me”, ”yhtiö” tai ”rekisterinpitäjä”) käsittelee henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste koskee Habeo Group Oy:n verkkosivuja sekä yhtiön asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sekä työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyä.

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalainsäädännällä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaselosteessa, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Huomiothan, että tämä tietosuojaseloste koskee vain Habeo Group Oy:tä. Jokainen Habeo Group -konsernin yhtiö vastaa itsenäisesti rekisteröityjen informoinnista ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta kulloinkin sovellettavien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Muiden Habeo Group -konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilötietojen käsittelystä voit lukea kunkin yhtiön verkkosivuilta, tai pyytää lisätietoja asianomaiselta yhtiöltä. Konserniyhtiöiden yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.

Rekisterinpitäjä

Habeo Group Oy

Y-tunnus: 3269025-3

Sähköposti: info@habeo.fi

Puhelin: +35840 763 0506

Postiosoite: Habeo Group Oy c/o Spaces Bulevardi 21, 00180 Helsinki

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsitelemme pääsääntöisesti seuraavia henkilötietoja:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietoja yhteydenottojen käsittelemiseen ja muuhun viestintään kanssasi. Tämän osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun tehdä viestintää ja hoitaa asiakas- ja sidosryhmäsuhteita. Käsittely voi soveltuvin osin perustua myös sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka siitä neuvottelemiseksi.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä tapahtumien järjestämiseksi sekä markkinointiin (mukaan lukien suoramarkkinointi) ja markkina-analyyseihin liittyen. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin tehdä markkinointia. 

Työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään rekrytointien hoitamiseksi mukaan lukien mahdolliset soveltuvuusarvioinnit. Henkilötietojen käsittely perustuu tältä osin rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon ja lakisääteisten raportointivelvoitteiden hoitamiseen. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös erimielisyystilanteiden selvittämisen ja oikeudenkäynteihin sekä vastaaviin oikeudellisiin menettelyihin osallistumisen edellyttämässä laajuudessa. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu soveltuvin osin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai oikeutettuun etuun.

Käsittelemme evästeiden perusteella kerättyjä henkilötietoja ensisijaisesti yhtiön verkkosivujen teknistä ylläpitoa varten, verkkosivujen toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi, ja suostumuksellasi myös käyttäjävalintasi muistamiseksi, kävijäliikenteen seuraamiseksi, sivuston kehittämiseksi sekä markkinointiin liittyen.  Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen pois lukien välttämättömien evästeiden perusteella kerätyt henkilötiedot. Välttämättömien evästeiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen ja soveltuvin osin oikeutettuun etuun. Lisätietoa evästeiden käsittelystä voit lukea jäljempänä tästä tietosuojaselosteesta. 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan, kuin se on perusteltua kunkin käyttötarkoitusten kannalta.

Markkinointiin liittyviä henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun kohdistamme markkinointia rekisteröidylle, eikä rekisteröity ole ilmoittanut vastustavansa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, tai suoramarkkinoinnin perustuessa suostumukseen, peruuttanut antamaansa suostumusta.

Rekrytointiin liittyviä henkilötietoa säilytetään enintään kahden vuoden ajan rekrytointipäätöksen tekemisestä tai hakemuksen käsittelystä.

Edellä kuvatuista pääsäännöistä poiketen henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittavan ajan, mikäli niitä tarvitaan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai esimerkiksi oikeudenkäyntiin liittyen.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista ja säilytysaikoja koskevista kriteereistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietojasi käyttäessäsi verkkosivujamme tai esimerkiksi ottaessasi yhteyttä meihin, tai lähettäessäsi työhakemuksen. Henkilötietoja voidaan lain edellytysten mukaisesti kerätä myös muista lähteistä esimerkiksi muilta konserniyhtiöiltä.  

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille voidaan siirtää henkilötietoja. Näitä tahoja ovat esimerkiksi IT-palveluntarjoajat, maksuliikennettä hoitavat palveluntarjoajat, tilitoimisto sekä perintä- ja laskutuspalveluita tarjoaville tahot ja tilintarkastusyhteisö.

Henkilötietoja voidaan siirtää ja luovuttaa Habeo Group -konsernin sisällä tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten ja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Mikäli Habeo Group Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö on osallisena yritysjärjestelyssä, henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyyn osallisille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan, mikäli yhtiö tai sen konserniyhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai vastaavissa menettelyissä.

Evästeiden perusteella kerättäviä henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille. Lue lisää evästeitä asettavista kolmansista tahoista evästekäytännöstämme sekä evästeilmoituksesta.

Henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Esimerkiksi IT-palveluita sekä teknisiä ratkaisuja tarjoavat tahot voivat siirtää esimerkiksi evästeiden perusteella kerättyjä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietojen siirto toteutetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti noudattamalla Euroopan komission antamia vastaavuuspäätöksiä tai käyttämällä tarvittaessa Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittaessa täydentävillä suojatoimilla.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin käytettäviin suojamekanismeihin liittyen.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein mukaan lukien tekninen tietoturva ja pääsynhallinta. Pyrimme myös varmistamaan järjestelmiemme toimivuuden vikatilanteissa ja tietojen palauttamismahdollisuudet. Pyrimme turvaamaan henkilötietojen luottamuksellisuuden, tietojen saatavuuden ja eheyden sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutumisen.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä kaikki tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Huomioithan kuitenkin, että oikeuksien tarkempi soveltaminen riippuu kustakin käsittelytilanteesta. 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada vahvistus siitä, käsitelleekö rekisterinpitäjä rekisteröidyn henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy henkilötietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon virheestä, tai virheen itse havaittuaan oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella rekisteröity vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, tai sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus saada henkilötiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Huomioithan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia sekä peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia koskeva suostumus

Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen alussa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Toivomme, että olet aina ensisijaisesti yhteydessä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Mikäli rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Suomen tietousojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Myös tietosuojalainsäädännön muuttuminen voi aiheuttaa muutoksia tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkastaa säännöllisesti. Uusin versio on saatavilla verkkosivuiltamme.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 13.2.2023.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.2.2023.

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Tässä evästekäytännössä kerromme, mitä evästeet ovat, mihin niitä käytetään ja minkä tyyppisiä evästeitä käytämme verkkosivuillamme.

Verkkosivujemme käyttäjien yksityisyyden suojaaminen on meille erittäin tärkeää ja pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti evästeiden käytöstä ja tietojen käsittelystä. Noudatamme evästeiden käytössä voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia (7.11.2014/917) ja soveltuvia viranomaisohjeistuksia.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sivusto tallentaa laitteellesi tai selaimelle, kun vierailet verkkosivustollamme. Erityyppisiä evästeitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Evästeet saattavat sisältää yksilöllisen tunnisteen, joka luetaan, kun vierailet sivustolla uudestaan. Huomioithan, että tässä evästekäytännössä evästeillä viitataan myös vastaaviin verkkoseurantatekniikoihin ja teknologioihin.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja:

Evästeiden avulla voidaan kerätä myös henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ylempänä.

Millaisia evästeitä käytämme?

Käytämme verkkosivuillamme kahta evästetyyppiä ja neljää evästekategoriaa, jotka on eritelty jäljempänä. Evästeet voidaan myös jakaa ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeisiin. Ensimmäisen osapuolen evästeen asettaa vierailemasi verkkosivusto. Kolmannen osapuolen evästeen asettaa jokin kolmas osapuoli (kuten YouTube), eli muu toimija kuin vierailemasi verkkosivuston omistaja tai ylläpitäjä. Tarkemman kuvauksen jokaisen käyttämämme yksittäisen evästeen osalta (kuten evästekategoria ja säilytysaika) löydät verkkosivustomme evästeilmoituksesta.

Evästetyypit

Evästetyyppejä on kahdenlaisia, istuntokohtaisia sekä pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat voimassa vain verkkovierailusi ajan. Pysyvät evästeet säilyvät selaimesi sulkemisen jälkeen niille määritellyn säilytysajan mukaisesti. Säilytysajat kunkin evästeen osalta on eritelty evästeilmoituksessamme.

Evästekategoriat

Välttämättömät evästeet

Välttämättömiä evästeitä tarvitaan verkkosivustomme perustoiminnallisuuksien toiminnan kannalta. Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivujen toiminnan. Välttämättömiä evästeitä ei tarvitse hyväksyä eikä niiden käyttöä voi estää, sillä niitä tarvitaan, jotta verkkosivustomme ja palvelumme toimivat suunnitellulla tavalla. Lue tarkemmin evästeilmoituksestamme, mitä välttämättömiä evästeitä käytämme.

Mieltymysevästeet

Mieltymysevästeiden avulla verkkosivusto tallentaa tietoja, jotka muuttavat sivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä kuten kielivalintoja. Näiden evästeiden asettaminen perustuu antamaasi suostumukseen. Lue tarkemmin evästeilmoituksestamme, mitä mieltymysevästeitä käytämme.

Tilastointiin käytettävät evästeet

Tilastointiin käytettävät evästeet keräävät tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme vierailunsa aikana ja miten voimme parantaa verkkosivujamme. Nämä evästeet voivat olla ensimmäisen osapuolen tai kolmannen osapuolen asettamia. Näiden evästeiden asettaminen perustuu antamaasi suostumukseen. Lue tarkemmin evästeilmoituksestamme, mitä tilastointiin käytettäviä evästeitä käytämme.

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet mahdollistavat sen, että käyttäjälle voidaan näyttää hänelle olennaista ja kohdistettua sisältöä. Voimme käyttää markkinointievästeitä esimerkiksi kohdistetun mainonnan toteuttamiseen. Nämä evästeet voivat olla ensimmäisen osapuolen tai kolmannen osapuolen asettamia. Näiden evästeiden asettaminen perustuu antamaasi suostumukseen. Lue tarkemmin evästeilmoituksestamme, mitä markkinointievästeitä käytämme.

Evästeasetusten muuttaminen ja evästeistä kieltäytyminen

Muiden kuin välttämättömien evästeiden osalta evästeiden käyttö perustuu verkkosivustomme evästeilmoituksessa antamaasi suostumukseen. Voit perua antamasi suostumuksen tai muuttaa sen sisältöä milloin tahansa klikkaamalla ”evästeilmoitus” -valikkoa, jonka löydät verkkosivustomme alalaidasta.

Tallennamme evästevalintasi toistaiseksi, ellet peruuta suostumustasi tai muuta sen sisältöä.

Voit poistaa laitteellasi olevat evästeet tyhjentämällä selaimesi selaushistorian. Voit lisäksi halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia estämään evästeet. Huomioithan, että kaikkien evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin estää sinua käyttämästä jotakin toiminnallisuuksia tai sisältöjä verkkosivuillamme.

Yhteydenotot

Olethan yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää evästeiden käyttöön tai henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Yhteystiedot:

Habeo Group Oy

Y-tunnus: 3269025-3

Sähköposti: info@habeo.fi

Puhelin: +35840 763 0506

Postiosoite: Habeo Group Oy c/o Spaces Bulevardi 21, 00180 Helsinki

Lisätietoja evästeiden hallinnasta, estämisestä ja tyhjentämisestä löydät myös esimerkiksi selaimesi ohjeista. Alla linkit yleisesti käytettyjen selainten ohjeisiin evästeiden hallinnasta:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Muutokset evästekäytäntöön

Saatamme päivittää tätä evästekäytäntöä ajoittain, esimerkiksi käyttämiemme evästeiden muutoksia vastaavaksi taikka lainsäädäntöön tai muuhun sääntelyyn liittyvistä syistä. Suosittelemme tutustumaan tähän evästekäytäntöön säännöllisesti. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme.

Tämä evästekäytäntö on julkaistu 13.2.2023.

Tämä evästekäytäntö on viimeksi päivitetty 13.2.2023.